Liên hệ


98 Trần Phú, Nha Trang
05 835 211 26
05 835 218 67
097 555 8882
096 777 9998
namtrunghotel.nt@gmail.com